Fiberworks Kundesenter

Din portal for salg, returer, support, ordrehistorikk og annen kundeinformasjon

Salgs- og leveringsbetingelser for Fiberworks AS


 
BRUK
Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Fiberworks, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.
 
KUNDER
Fiberworks selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Fiberworks forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.
 
PRODUKTINFORMASJON
Alle oppgaver og data som finnes i Fiberworks produktmateriell, produktkataloger og prislister etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.
 
PRISER
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva, frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra Fiberworks er gyldig for en periode på mer enn 14 dager, dersom ikke noe annet er avtalt. Tilbudet er først inngått når selger bekrefter ordren med telefon, ordrebekreftelse, brev eller faktura.
 
BESTILLING
Bestilling kan gjøres på telefon 23 03 53 30, E-mail eller via webshop. Fiberworks åpningstider er fra 08.00 til 16.00 alle hverdager, men Webshop er åpen 24 timer i døgnet.

Bestillinger plassert før kl. 14.00 vil normalt bli effektuert samme dag med postens bedriftspakke eller budbil. Annen leveringsmåte kan avtales. Dersom leveringen vil bli vesentlig forsinket, underrettes kunden snarest mulig via mail. Det er derfor et krav til kunden å se til at riktig mail-adresse er gitt til Fiberworks. Fraktkostnader belastes til netto fraktkostnad.
Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må godkjennes av Fiberworks. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden, likevel slik at de totale kostnader begrenses til 10 % av kjøpesummen. Bestillingsvarer kan ikke kanselleres.
 
LEVERING

Varene leveres ex works Fiberworks lager i Oslo. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som Fiberworks har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Dersom det er ønskelig kan varene hentes på vårt lager i Eikenga 11.  Varer som ikke hentes vil ettersendes kunden etter 10 virkedager (arbeidsdager). Frakt vil bli etterfakturert.
 
SALGSPANT
Fiberworks har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.
 
GARANTI
Fiberworks garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Fiberworks leverandører, minimum ett år, og opptil 5 år på visse produkter. Garantitid regnes fra leveringstidspunktet.

MANGLER
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Fiberworks ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen 10 virkedager etter varemottak.
Når Fiberworks foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere mislighold beføyelser gjeldende.

REKLAMASJON
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Fiberworks kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge Fiberworks særskilte returbetingelser som utleveres sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.
Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

 

BESTILLINGSFEIL
Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/annullering av ordrer skje ved forutgående skriftlig avtale. Dette gjelder kun lagervarer i uåpnet originalemballasje. Bestillingsvarer og ordrer på spesialprodukter kan ikke annulleres og heller ikke returneres. Ved retur av varer/annullering av ordrer forbeholder Fiberworks AS seg retten til å fakturere et returgebyr på 15% av fakturaverdien, dog minimum kr. 350,-. Varene krediteres til gjeldende dagspriser.

 

BETALING
Betalingsbetingelser er kontant pr. oppkrav hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Kredittavtale må godkjennes før levering effektueres på kreditt. Standard kredittid er netto pr. 14 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 50 pr. purring.

PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Fiberworks erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

FORCE MAJEUR
Er Fiberworks forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fiberworks fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


 
TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.
Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.