FIBERWORKS MILJØPOLICY

Med miljø menes her ytre miljø, og da utslipp til luft, vann, grunn gjennom bruk av ressurser, energi og produksjon av avfall.

VÅR MILJØPÅVIRKNING

Fiberworks påvirker miljøet på forskjellige områder, og med varierende grad.

På områder hvor vår virksomhet har størst påvirkning på miljøet har vi definert tydelige krav og mål. På andre områder anser vi vår påvirkning til å vær mer begrenset, men vi ønsker likevel å arbeide for å redusere vår påvirkning ved å iverksette rutiner som reduserer vårt miljøavtrykk.

TIL DAGLIG

Vi har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner. Dette skal sørge for at vi leverer varer og tjenester til våre kunder slik at miljøet ivaretas på en hensiktsmessig måte.

Majoriteten av de produkter vi leverer kommer fra leverandører som innehar miljøsertifisering, som ISO 14001. Vi vil søke, og prioritere, leverandører som innehar miljøsertifisering og/eller som arbeider konkret med dette.

Vi har også utarbeidet miljøkrav og identifisert tilhørende tiltak til vår egen drift. Noen av disse tiltakene er allerede gjennomført, mens andre er mer omfattende og krever mer utredning før de kan gjennomføres.  For disse er det laget en plan for gjennomføring.

For både miljøhensyn i kundesammenheng og miljøkrav til egen drift ligger planer om kontinuerlige forbedringer mht. miljøpåvirkning.

ANSVAR

Vi skal etterleve gjeldende miljømål og forskrifter, samt våre egne miljømål og aktiviteter.

Miljøpolitikken er en integrert del av selskapets kvalitetssystem. Både ledelse og den enkelte medarbeider er ansvarlig for å sørge for at politikken etterleves, holdes ved like og forbedres. Vi skal hele tiden forsøke å bli bedre, og små tiltak iverksettes med jevne mellomrom.

Alle ansatte går gjennom opplæring, og vil medvirke til at rutinene følges.

Fiberworks er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015